WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:518 回復:5 發表於 2021-6-13 20:39:22
本主題由 212love 於 2021-6-13 10:12 解除高亮
累計簽到:2129 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-6-10 10:49:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

正義的子彈 Bullets.of.Justice., 2019.[MKV / 10.03G] 1080p [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 動作 科幻 恐怖 
地區: 其它 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
1.png ! d: Q: |! h/ I/ A2 P

; _7 O0 I0 I8 p◎译 名 正义的子弹
- ~; G7 Y2 P6 \, [* ]* S◎片 名 Bullets of Justice/ Z6 z2 o6 o: K9 b# D( G! d8 q1 @
◎年 代 2019
1 U: {( G8 z' s0 n4 _  w2 e◎产 地 哈萨克斯坦,保加利亚
7 a+ s2 q4 U* p7 {! o# E◎类 别 动作 / 科幻 / 恐怖
% \: \, ^+ ?4 N( F+ E◎语 言 英语
7 N) ~0 F- B& F: L3 L! B( K◎上映日期 2019-08-23(英国) / 2020-10-15(美国网络)$ h3 m8 E2 E: [2 `/ ^, u6 X" B
◎豆瓣评分 4.6/10 from 1708 users
9 Y- s  |0 i: t5 a: [◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26966754/2 P+ k( Y& z+ D: M9 a( d+ Z
◎片 长 79分钟
9 q, O7 G% G3 c* t5 t1 ]◎导 演 瓦列·米利夫 Valeri Milev
3 X, a- M6 a: g1 y6 |- I. E◎编 剧 瓦列·米利夫 Valeri Milev
( S  _. J& s0 r* U◎主 演 丹尼·特雷霍 Danny Trejo
* f. `( a+ ?& x9 U9 ~: W   雅娜·梅里诺娃 Yana Marinova
/ q2 x0 g7 v5 c$ Z/ v9 t9 |' j6 C; l
◎标 签 正义的子弹 | 恐怖 | 很想看 | 惊悚 | 超刺激 | 科幻 | 魔幻 | 660 S1 V, G( A% R# v
& ~. k+ ^# ]" D, C6 A3 v$ u2 N
◎简 介 / p% ~8 ^# s" P1 K7 M
; K3 u7 t. x  M' k
 在第三次世界大战期间,美国政府发起了一个秘密的项目代号为“陆军培根”,以创造超级士兵近交人与猪。25年后,一种叫做“枪口”已经占据食物链的顶端,吃和人类饲养动物一样。罗布正义是一个前赏金猎人工作的最后一行人类抵抗-一组幸存者躲藏在核掩体深处地下。他的任务是找出枪口上台并消灭他们。
7 J) S9 q6 G( M# ]: IVideo
% `' D! N$ [0 Q& F9 I7 h- kID : 1
& N3 t2 H1 Q; s$ |Format : AVC
+ H* ~, l5 O$ j9 Z! d; H$ n8 YFormat/Info : Advanced Video Codec3 \: w5 v7 v  _
Format profile : [email protected]' y- r7 n7 Z" c7 X! m8 v6 V5 O
Format settings : CABAC / 5 Ref Frames
, v( t' {1 {* M" TFormat settings, CABAC : Yes! [; F$ B7 z4 ?9 a) _
Format settings, Reference frames : 5 frames
; \% T+ o1 p# K2 f5 Y$ rCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
4 X( W$ ]8 Q( G7 `Duration : 1 h 19 min2 A& Z4 M7 B) W! d; U. {3 V- t3 A
Bit rate : 14.4 Mb/s
( }- Z7 d. {3 q$ `Width : 1 920 pixels
+ @5 C  k7 K3 @  r& CHeight : 808 pixels
" p  _% X- K5 {: d7 v' A) gDisplay aspect ratio : 2.40:10 R+ G# w  u0 `- L; _# ]  \
Frame rate mode : Constant# S3 e. e! U7 t  w( S, p
Frame rate : 24.000 FPS* _  Y( U' F6 G0 u# ^5 y
Color space : YUV0 D5 k, F) C* [3 Y" S  S4 s
Chroma subsampling : 4:2:0( D7 z0 c% Y- D3 w+ e$ |+ M
Bit depth : 8 bits, @/ a+ R+ g1 Q! {! q
Scan type : Progressive! o- j7 e/ m' Q" {% e$ t) k8 t! s
Bits/(Pixel*Frame) : 0.387
4 B1 J6 [# B9 u' Z: kStream size : 8.02 GiB (80%)+ ]- s# W6 C" u# R' a
Writing library : x264 core 163 r3059 b684ebe
; R/ S8 Z! F' ^2 C, h  ~$ z( {Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=24 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=17.9 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00; i/ Y) R% ^; u4 j
Language : English6 t# B" U  @! D
Default : Yes: f! ]6 n/ G7 |; f& s! |
Forced : No
( u4 K. \4 n; W& _4 ?9 N! N4 p( D% h& v' c" M" r; t8 O; f
Audio
' Y( X' A* R4 ^* u) `ID : 2
" ?  c' W4 t; P4 u5 s  n9 l( pFormat : DTS XLL
" \  N+ C+ [, [  VFormat/Info : Digital Theater Systems' E0 T# s/ |, ^0 u2 r: _
Commercial name : DTS-HD Master Audio4 e5 R% u4 r: k4 P$ L+ c; {7 w
Codec ID : A_DTS0 z6 h' o9 y3 e, ~' T8 N" L7 F
Duration : 1 h 19 min
5 Q2 ]9 h4 {, B( J4 V8 [# c" IBit rate mode : Variable; N+ E! |3 `, [/ c
Bit rate : 3 597 kb/s
; ]* s  `) {9 QChannel(s) : 6 channels
  \/ L/ A" ]5 N0 p  `4 \- WChannel layout : C L R Ls Rs LFE
+ @6 ^9 c4 H' h8 v+ z& Y. l* s$ e8 RSampling rate : 48.0 kHz) @0 \) ~5 {- k/ F. k$ O* l* D+ D
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
2 z! l: }' S- H0 oBit depth : 24 bits: D& R( X0 w. c1 i6 d; F
Compression mode : Lossless
7 g# P. p5 m! L# F# W; e. KStream size : 2.00 GiB (20%)7 {. g+ u3 P, o( C8 {, F
Language : English! p! F: ?1 O  M  Z; Q" c& ^" N
Default : Yes
- G2 F0 u0 |2 T: Y% W" p/ @Forced : No3 H% v9 L. ^6 K5 [7 O

& n% G1 W. u0 T( H: I: {Text8 f1 b) b- h# s9 G
ID : 3
( P5 d7 A% @. g- l  f8 zFormat : PGS
) W! f$ t3 u. f; ?$ N* H- n: m" nMuxing mode : zlib2 _6 i# {4 Q. d9 U
Codec ID : S_HDMV/PGS
4 S1 `8 W* `- }& E. CCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs  q9 i. n% p# T& P  W$ }  R
Duration : 1 h 16 min2 B0 g/ p/ a5 Z) _4 ^5 [- K/ I/ Y+ d
Bit rate : 14.5 kb/s8 {5 G% m7 W$ ~4 v/ g
Count of elements : 852
! k( k1 @( K; |. r, GStream size : 7.93 MiB (0%)9 n5 y+ M: y; o# {6 K6 z: \+ i
Language : German; c8 D/ b4 A) L: ]2 }3 o& o7 V# p
Default : No
  j; M% g0 T8 p, CForced : No$ B. Z% E) S% I5 P1 X5 ~
% j( `; K9 N: g4 f, f
Menu
  s/ c1 A) ^% ?+ Y( h9 B00:00:00.000 : :Chapter 01
/ b6 o" F2 d+ z) ]1 T00:06:14.917 : :Chapter 02' t8 M) m& M' E- [& C! [
00:20:13.083 : :Chapter 03" \4 D! Y! }8 f& @/ ]
00:31:08.250 : :Chapter 04
3 U/ a/ z9 i" v/ N00:42:14.875 : :Chapter 05! K" N* ^; T& P8 T3 a$ S4 J9 \
00:50:12.167 : :Chapter 06+ Z/ m$ _4 y: O0 e
00:58:02.250 : :Chapter 07( R+ L3 F5 [8 V/ J7 a
01:10:32.042 : :Chapter 08
: G" A! h6 G+ H01:18:15.042 : :Chapter 098 I; V; P! c, x* h
01:19:25.833 : :Chapter 10

0 s* Y$ n  l) o$ H0 Z4 |5 D& q- X
& I& ^5 J  _9 i# Q; D% B6 N
" _  B9 E" r+ @

正義的子彈. MKV.torrent

50.98 KB, 下載次數: 71

累計簽到:35 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-6-10 14:00:44 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到:75 天
連續簽到:3 天
發表於 2021-6-10 16:53:10 | 顯示全部樓層
很讚的文章,謝謝咯!相信WK因為有你而更加精彩!

尚未簽到

發表於 2021-6-12 01:24:44 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到:2 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-6-13 08:40:55 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到:754 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-6-13 20:39:22 | 顯示全部樓層
很讚的文章,謝謝咯!相信WK因為有你而更加精彩!

回復樓主 親!! 下午好,中午養足了精神嗎?讓我們一起渡過下午茶時間,WK有您更精彩!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部